Arsenikfilter

Arsenik i dricksvattnet är helt smak- och luktfritt. Arsenikhalter >10 µg/liter vatten bedöms som otjänligt och inte drickbart. Höga arsenikhalter i dricksvatten utgör en hälsorisk eftersom ämnet kan orsaka tumörer i hud, lunga och urinblåsa, och möjligen även i lever och njure.