Vattenanalys

– Nödvändigt för att utföra vattenrening på rätt sätt

Eurofins är ett ackrediterat laboratorium som erbjuder vattenanalys på ditt dricksvatten. De erbjuder ett stort urval av kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser utifrån Socialstyrelsens eller Livsmedelsverket normer.

En vattenanalys måste utföras för att veta vad som påverkas eller skall tas bort ur vattnet vid en vattenrening. Vi utför vattenanalyser till självkostnadspris. Vi sänder på begäran en vattenanalyssats som innehåller provtagningsflaska/flaskor, förfrankerat returemballage och anvisningar för provtagningen. Vattenprovet sänds direkt till det ackrediterade laboratoriet.

Efter att en analys är utförd, översänder vi analysrapporten och ett förslag på lämplig utrustning baserat på de eventuella brister som påvisas i analysrapporten.

När behöver man ta ett vattenprov?

När man har kommunalt vatten behöver man normalt inte oroa sig för vattnets kvalitet eftersom kommunen utför vattenprover regelbundet. Har man däremot egen brunn bör man ta ett bakteriellt vattenprov minst varje 3:e år. Man kan även ta vattenprov på metaller, färg, grumlighet, kalk, uran eller radon. Har man små barn är det viktigt att kontrollera vattnets innehåll av fluorid som vid för höga halter kan missfärga tänderna hos barnet.

Det kommunala dricksvattnet omfattas av regler med betydligt strängare krav än privata enskilda vatten. Om du har en egen brunn får du själv ta ansvar för vattenprovtagning och eventuella åtgärder. Det är viktigt att du vänder dig till ett ackrediterat laboratorium för att ta ett vattenprov. Vi tillhandahåller vattenprover från Eurofins som är ett ackrediterat laboratorium.

När man tagit sitt vattenprov kan vi hjälpa till med analysen av vattenprovet som sedan ligger till grund för vilka åtgärder som bör utföras.

Tjänligt – Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt är de riktvärden som Livsmedelsverket har för dricksvattenkvaliteten. Om vattnet bedöms som otjänligt ska man inte dricka det vattnet utan man bör göra en ordentlig kontroll av brunnen och söka orsaken till föroreningen. Tjänligt med anmärkning är en varningsklocka men innebär oftast att man kan dricka vattnet utan någon hälsorisk. Men om det finns en förorening som ligger över fastställda gränsvärden bör dessa föroreningar åtgärdas.

Börja alltid med en analys

Du kan beställa ett analyspaket från oss eller du kanske redan har en analysrapport sedan tidigare. När analysrapporten är klar går vi igenom och förklarar analysrapporten tillsammans med dig. Vi kan även lämna förslag på åtgärder på ditt vatten.

Tjänligt: Vattnet är fullgott som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning: Vattnet har något avvikande sammansättning men bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Vattnet ligger dock i riskzonen och ogynnsamma förhållanden kan innebära en förändring i sammansättningen som leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan vara nödvändig, exempelvis för barn och känsliga personer.

Otjänligt: Vattnet bör inte användas som dryck eller vid matlagning av någon, då detta kan innebära hälsorisker.

Vad gör jag om vattenkvaliteten i min brunn visar sig vara dålig?

Livsmedelsverkets hemsida återfinns nyttig information kring bristande dricksvattenkvalitet och förslag på åtgärder för olika typer av kvalitetsproblem.

Beställ vattenprov

 

Välkommen att kontakta oss med dina frågor

Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Vattenanalys

Nödvändig för att utföra vattenrening på rätt sätt.

Vattenfilter

Vattenfilter för hushåll och industrier.