Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Dricksvatten klassificeras som ett livsmedel och därför ställs lika höga krav på dricksvatten som allt annat livsmedel som vi äter och dricker. Omkring 1,2 miljoner permanenta hushåll, och ungefär lika många fritidsboenden, har vatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn. 

När behöver man ta ett vattenprov?
Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Problemen kan dock finnas där utan att man märker det. Vi rekommenderar därför att man provar sitt vatten minst vart tredje år. Har man däremot haft problem med brunnsvattnet tidigare är det lämpligt att låta kontrollera sitt vatten oftare.

Har man kommunalt vatten behöver man normalt inte oroa sig för vattnets kvalitet eftersom kommunen själva utför vattenprover regelbundet. Det kommunala dricksvattnet omfattas av regler med betydligt strängare krav än för enskilda vatten.

Länk till livsmedelsverkets rekommendationer gällande provtagning av egen brunn hittar du här. 

Börja alltid med en analys
Att lukta och smaka räcker inte alltid för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Att man inte dricker ett vatten som är brunt, smakar och luktar illa är kanske naturligt, det kan däremot förekomma ämnen och mikroorganismer som vi inte kan upptäcka med våra sinnen som kan göra vattnet hälsoskadligt. En vattenanalys måste därför utföras för att veta vad som påverkas och/eller skall reduceras ur vattnet vid vattenrening.

Vi skickar på begäran en vattenanalyssats med innehåll; provtagningsflaskor, förfrankerat returemballage och anvisningar för provtagningen. Vattenprovet sänds direkt av provtagaren till det ackrediterade laboratoriet. När vattenanalysen är klar från vattenlaboratoriet och analysrapporten har kommit tillbaka till oss, går en av våra dricksvattenrådgivare tillsammans igenom vattenanalysen med dig.

Kanske är det så att du redan har en vattenanalysrapport? I sådana fall kan du skicka den till oss via e-post, eller via vårt offertformulär på hemsidan, tillsammans med en liten beskrivning gällande problemet du vill ha hjälp med, så återkopplar vi med dig snarast.

Exempel på Analysrapport hittar du här. 

Vad gör jag om vattenkvaliteten i min brunn visar sig vara dålig?
I samband med genomgången av din analysrapport tillsammans med en av våra dricksvattenrådgivare kommer vi även att presentera ett förslag på vattenreningsutrustning för just ditt vatten.

Vattnets betygsättning enligt Livsmedelsverket:

Tjänligt: Vattnet är fullgott som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning: Vattnet har något avvikande sammansättning men bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Vattnet ligger dock i riskzonen och ogynnsamma förhållanden kan innebära en förändring i sammansättningen som leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan vara nödvändig, exempelvis för barn och känsliga personer.

Otjänligt: Vattnet bör inte användas som dryck eller vid matlagning av någon, då detta kan innebära hälsorisker.

Vid anmärkning av enskilda parametrar bedöms det utifrån följande kriterier:

H = hälsomässig anmärkning

T= teknisk anmärkning

E= estetisk anmärkning

Förklaring till Vattenanalys hittar du här. 

Varför ett ackrediterat laboratorium? Nödvändigt för att utföra vattenrening på rätt sätt!
Ett ackrediterat laboratorium är kontrollerat av myndigheten SWEDAC, de skriver på sin hemsida; ” Syftet med ackreditering är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag.”

Mer om SWEDACs ackrediteringsorgan hittar du här. 

Alla våra vattenprover analyseras av det ackrediterade vattenlaboratoriet Eurofins. De erbjuder ett stort urval av kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser utifrån Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets normer. 

För att vi ska kunna lämna garantier avseende vattnets renhetsgrad samt säkerställa funktionen av vår filterutrusning, följer vi därför Livsmedelsverkets rekommendationer angående nyttjande av vattenanalyser från ackrediterade vattenlaboratorium.

Genom att beställa ett vattenprov av oss försäkrar Ni att Er analysrapport bedöms av ett ackrediterat vattenlaboratorium, detta till ett självkostnadspris.

Vattenanalys

– vi erbjuder flera olika

I vattenproverna analyseras följande parametrar:

VRG-Paketet
1800
kr

 • Kemisk vattenanalys, Utökad
 • Mikrobiologisk vattenanalys*
 • Arsenik, Bly, Uran & Radon

Kemisk vattenanalys, utökad
875kr

 • Lukt, Turbiditet/grumlighet
 • Färg
 • pH-värde
 • Alkalinitet
 • Konduktivitet
 • Klorid
 • Sulfat
 • Fluorid
 • Kemisk syreförbrukning COD-Mn
 • Ammonium
 • Ammonium-Nitrogen
 • Fosfat
 • Fosfatfosfor
 • Nitrat
 • Nitrat-Nitrogen
 • Nitrit
 • Nitrit-Nitrogen
 • Totalhårdhet (kalk)
 • Natrium
 • Kalium
 • Kalcium
 • Järn Fe
 • Järn Fe ELOF
  (efter luftning och filtrering)
 • Magnesium
 • Mangan
 • Koppar

Utvidgad vattenanalys –
för verksamheter enligt
SLVFS 2001:30
9 800kr

 • Alfa- och Beta aktivitet
 • Radon
 • Utvidgad analys, Mikrobiologisk
 • Utvidgad analys, Kemisk

Mikrobiologisk vattenanalys
486kr*

 • Mikroorganismer, E-coli bakterier, Koliforma bakterier

Kemisk vattenanalys, reducerad
750kr

 • Lukt
 • Turbiditet/grumlighet
 • Färg
 • pH-värde
 • Klorid
 • Kemisk syreförbrukning COD-Mn
 • Nitrit
 • Totalhårdhet (kalk)
 • Kalcium
 • Järn Fe
 • Järn Fe ELOF (efter luftning och filtrering)
 • Magnesium, Mangan.

Arsenik & Uran
325kr

 • Arsenik
 • Uran

Tilläggsparametrar till
kemisk vattenanalys

 • Radon, 400kr
 • Arsenik, 213kr
 • Uran, 213kr
 • Bly, 213kr
 • Nickel, 213kr
 • Fluorid, 120kr

BAM-analys
4.375kr

 • Vattenanalys med på 43 st olika bekämpningsmedel

Beställ vattenanalys

Analyspaket

Enskilda parametrar

Saknar du någon parameter som du vill analysera? Kontakta oss!

Om du redan har en analysrapport och du undrar över din vattenkvalitet är du alltid välkommen att ta kontakt med oss för gratis rådgivning. Vi hjälper dig med din vattenanalys!

(Alla priser är inklusive moms), * Inlämnas till Eurofins inlämningsställen på provdagen. Annars tillkommer kostnad för frakt, 238 kr med särskild fraktrutin.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor

Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Vattenanalys

Nödvändig för att utföra vattenrening på rätt sätt.

Vattenfilter

Vattenfilter för hushåll och industrier.