Uran i dricksvatten: Orsaker, risker och åtgärder

Uran är ett naturligt förekommande grundämne som finns i Sveriges berggrund, särskilt i vissa graniter och pegmatiter. Därför kan uran också förekomma i vårt dricksvatten, särskilt i brunnar som är borrade i dessa bergarter. Detta är en särskild oro för de som använder egna brunnar för sin dricksvattenförsörjning​​.

Orsaker till uran i vattnet

  • Berggrundens sammansättning: Uran förekommer naturligt i vissa typer av berggrund, vilket kan leda till förhöjda halter i grundvatten som filtreras genom dessa bergarter.
  • Hydrogeologiska förhållanden: Vattnets kemiska miljö kan påverka lösligheten och därmed koncentrationen av uran i grundvattnet.

Hälsorisker

Uran i dricksvatten kan påverka njurarnas funktion. Studier har visat att höga doser av uran kan skada njurarnas förmåga att återabsorbera ämnen från primärurinen. Detta kan leda till njurskador vid långvarig exponering för höga halter​​. För barn är risken särskilt stor, eftersom de dricker mer vatten per kroppsvikt jämfört med vuxna, och deras njurar kan vara mer känsliga för toxiska ämnen​​.

Gränsvärden och rekommendationer

Världshälsoorganisationen (WHO) har satt ett riktvärde för uran i dricksvatten på 30 mikrogram per liter för att skydda hälsan. I Sverige har Livsmedelsverket rekommenderat samma gränsvärde och detta kommer att bli obligatoriskt från 2026. För närvarande är vatten med uranhalter över 30 mikrogram per liter klassat som tjänligt med anmärkning​​.

Åtgärder för att hantera uran i dricksvatten

  • Vattenanalys: Regelbunden analys av brunnsvatten rekommenderas för att övervaka uranhalten. Detta kan inkludera både kemiska och radioaktiva analyser​​.
  • Filtrering: Installation av lämpliga filtreringssystem kan minska uranhalten i dricksvattnet. Det finns specifika filter och tekniker som är effektiva mot uran.
  • Alternativa vattenkällor: Om uranhalten är mycket hög kan det vara nödvändigt att använda en alternativ vattenkälla eller blanda vatten från olika källor för att sänka uranhalten​​.

Genom att förstå orsakerna till uran i dricksvatten och vidta lämpliga åtgärder kan man säkerställa att vattnet är säkert att dricka. Regelbunden övervakning och användning av lämpliga reningstekniker är nyckeln till att hantera detta problem effektivt.

Problem med uran i vattnet?
Har du problem med uran i vattnet?