Beställ vattenprover

Testa vatten? Vi erbjuder ackrediterade vattenanalyser till självkostnadspris

Vill du testa ditt vatten? Klicka här

Av oss får du alltid ackrediterade vattenanalyser

För att säkerställa att vattenprover utförs på rätt sätt och av behörig personal, väljer vi därför att köpa alla våra prover från Eurofins Environment Testing Sweden AB, som är godkända av SWEDAC. SWEDAC är ett nationellt ackrediteringsorgan för Sverige och innebär att myndigheten ackrediterar certifiering, validering, verifiering, kalibrering, kontroll och provning enligt internationella standarder och regelverk.

För att understryka detta kan du därför vara säker på att du får en godkänd vattenanalys, från ett behörigt vattenlaboratorium enligt Livsmedelsverkets rekommendationer; genom att köpa dina vattenprover från Vattenreningsgruppen. Om du till motsats testar ditt vatten av företag som saknar ackreditering, kommer du följaktligen kort sagt inneha en icke betrodd analysrapport.

Eurofins vattenlaboratorium testar vatten. Ackrediterade enligt SWEDAC

För hushållet

VRG Paketet
1 890 kr

En samling av olika provpaket som ger en övergripande uppfattning om vattnets kvalitet. Perfekt för dig som borrat ny brunn eller vill ha bra koll på vattnet

Kemisk analys, mikrobiologisk analys, Arsenik, Bly, Uran, Radon

Kemisk analys
1 016 kr

Innehåller en rad kemiska- och fysikaliska parametrar som ger en grundlig uppfattning om vattnets kvalitet

Alkalinitet, Ammonium, Ammoniumkväve (NH4-N), Fluorid, Fosfat (PO4), Fosfatfosfor (PO4-P), Färg (410 nm), Järn Fe (efter luftn. och filtr.), Järn Fe (end surgjort), Kalcium, Ca (end surgjort), Kalium K (end surgjort), Kemisk syreförbrukning (COD-Mn), Klorid, Konduktivitet, Koppar Cu (end surgjort), Lukt, styrka, vid 20°C, Lukt, art, vid 20°C, Magnesium Mg (end surgjort), Mangan Mn (end surgjort), Natrium Na (end surgjort), Nitrat (NO3), Nitratkväve (NO3-N), Nitrit (NO2), Nitrit-nitrogen (NO2-N), NO3/50+NO2/0,5, pH, pH (temperatur vid pH-mätning), Sulfat, Totalhårdhet (°dH), Turbiditet

Mikrobiologisk analys
560 kr

Detta analyspaket ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet


Odlingsbara mikroorganismer, Koliforma bakterier, Escherichia coli (E. coli)

Övriga paket

Tungmetaller
1 044 kr

I detta paket har vi samlat några tungmetaller som är giftiga för människokroppen


Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran

BAM
4 594 kr

Ger svar på om det förekommer kemiska eller biologiska bekämpningsmedel (Pesticider) i vattnet. 43st parametrar

D -2,4, Diclorprop, 2,6-Diklorbenzamid, Atrazine, Atrazine-desisopropyl, Atrazine-desethyl, Bentazone, Cyanazine, Dimethoate, Ethofumesate, Fenoxaprop, Fluroxypyr, Isoproturon, Klopyralid, Klorsulfuron, Kvinmerac, MCPA, Mekoprop, Metamitron, Metazaklor, Metribuzin, Metsulfuron-metyl, Simazine, Terbuthylazine, Atrazin-2-hydroxy, Hexazinone, Kloridazon, Diuron, 2,4,5-T, 2(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP), 1-(3,4-Diklorfenyl)urea, 1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea, Terbutylazin-2-hydroxy, Simazin-2-hydroxy, Metribuzin-diketo, Metribuzin-desamino-diketo, Iprodione, DMST, Bitertanol, Azoxystrobin, Terbutylazin-desetyl, Tifensulfuron-metyl, Imidacloprid

Enstaka parametrar
10 290 kr

En samling av olika provpaket ger en övergripande uppfattning om vattnets kvalitet. Perfekt för dig som omfattas av kraven enligt LIVSFS 2022:12

Utvidgad kemisk analys, utvidgad mikrobiologisk analys, Radon, Alfa och Beta-aktivitet

För dig med verksamhet som omfattas av LIVSFS 2022:12

Provgrupp A –
Hos användare
1 269 kr

Innehåller provparametrar enligt Livsmedelsverksets dricksvattenföreskrifter LIVSFS 2022:12 som avser ”Provgrupp B”

Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer, Intestinala enterokocker, Koliforma bakterier, Escherichia coli (E. coli), färg, konduktivitet, lukt, pH, turbiditet, järn Fe, mangan, nitrat

Provgrupp B –
Hos användare
10 290 kr

Innehåller provparametrar enligt Livsmedelsverksets dricksvattenföreskrifter LIVSFS 2022:12 som avser ”Provgrupp B”

Mikrosvamp, Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer, Intestinala enterokocker, Koliforma bakterier, Escherichia coli (E. coli), Jästsvamp, Mögelsvamp, Aktinomyceter, Presumtiva Clostridium Perfring, COD-Mn, Bromat/BrO3-, D -2,4, Diclorprop, 2,6-Diklorbenzamid, Atrazine, Atrazine-desisopropyl, Atrazine-desethyl, Bentazone, Cyanazine, Dimethoate, Ethofumesate, Fenoxaprop, Fluroxypyr, Imazapyr, Isoproturon, Klopyralid, Klorsulfuron, Kvinmerac, MCPA, Mekoprop, Metamitron, Metazaklor, Metribuzin, Metsulfuron-metyl, Simazine, Terbuthylazine, Ammoniumkväve (NH4-N), Nitratkväve (NO3-N), Alkalinitet, Nitrit-nitrogen (NO2-N), Fluorid, Sulfat, Färg (410 nm), Cyanid, total, Konduktivitet, Lukt, styrka, vid 20°C, Lukt, art, vid 20 °C, pH, Temperatur vid pH-mätning, Turbiditet, Summa pesticidrester, Kvicksilver Hg (uppslutet), Aluminium Al, Arsenik As, Bor B, Kadmium Cd, Krom Cr, Koppar Cu, Järn Fe, Mangan Mn, Nickel Ni, Bly Pb, Antimon Sb, Selen Se, Uran U, Hårdhet, Benso(b,k)fluoranten, Benso(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Summa ovanstående PAH:er, Benso(a)pyren, Triklormetan, Bromdiklormetan, Dibromklormetan, Tribrommetan, Summa THM, 1,1,2-Trikloreten, Tetrakloreten, Summa Tri och Tetrakloreten i vatten, Bensen, 1,2-Dikloretan, Nitrit (NO2), Nitrat (NO3), NO3/50+NO2/0,5, Ammonium, Bor B (end surgjort), Klorid, Natrium Na, Magnesium, Kalium, Kalcium, Alfaaktivitet, Betaaktivitet, Radon

Råvattenkontroll –
Innan beredning
1 450 kr

Innehåller provparametrar enligt Livsmedelsverksets dricksvattenföreskrifter LIVSFS 2022:12 som avser ”Råvattenkontroll”

Intestinala enterokocker, Koliforma bakterier, Escherichia coli (E. coli), färg, konduktivitet, mangan, pH, järn

Beställ vattenprov

Är det någon parameter som du saknar? Skriv det i meddelande eller kontakta oss för mer information.

Vanliga frågor om att testa vatten

Vi köper alla våra vattenprover från Eurofins och har därför möjlighet att leverera alla typer av vattenprover till självkostnadspris som de erbjuder. Är det någon specifik parameter eller paket som du önskar? Kontakta oss så löser vi det!

Vad är syftet med provtagningen? Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på vattnet? Upplever du lukt, smak, avlagringar efter vattnet? Är du orolig över vad ditt vatten innehåller?

En viktig sak är att ditt vattenprov är utfört/utförs av ett ackrediterad vattenlaboratorium, om du är osäker, fråga företaget! Detta för att ett företag med ackreditering är kvalitetssäkrade och kontrollerade att dess personal har rätt kompetens och utbildning, att rätt metoder och utrustning används m.m.

Om du saknar ett vattenprov och vill testa ditt vatten, då kan du köpa ett genom oss. Vi har tagit fram olika analyspaket med parametrar som är avsedda för olika ändamål. Alla våra vattenprov köps in via Eurofins Environment Testing Sweden AB, vilket är ett ackrediterat vattenlaboratorium. Proverna köper du självklart till självkostnadspris. Om du önskar införskaffa ett själv går det också bra, vi rekommenderar: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SGS Analytics Sweden AB.

Vattenkvaliteten i en brunn kan variera, det är därför viktigt att vattenprovet inte är äldre än 2 år, detta för att vi ska kunna lämna garantier avseende vår utrustnings funktion och således kvalitet på vattnet.

Vanliga vattenprover tar i regel cirka 10-14 arbetsdagar från dess att ni lämnar in provet till vattenlaboratoriet eller inlämningsställe tills dess att ni erhåller provresultatet från oss.

Vissa prover går det att beställa snabbare svarstid för medan andra prover som t.ex. mikrobiologiska prover oftast kräver upparbetning på ett förutbestämt antal dagar.

Det finns diverse snabbtester som man på ett enkelt sätt kan kontrollera ditt vattens kvalitet. T.ex. ett hårdhetstest för att kontrollera hur mycket kalk det finns i vattnet. Vi har alla tänkbara tester och instrument. Se hårdhetstest här

Bild på fontän som fångar upp rent vatten i händerna.

Sökte du något annat?

Vi erbjuder även massor av andra tjänster kopplat till vattenrening