Vattenproblem

Har du problem med din vattenkvalitet?

Information om diverse vattenproblem

Vi vet att det kan vara svårt att veta vad dåligt vatten är, vad man måste åtgärda, vad man bör åtgärda och vad som kanske inte är lika viktigt att ta bort i vattnet. Nedan har vi listat olika typer av vattenproblem med beskrivande text där vi försöker förklara detta på ett enkelt sätt. Under varje kemisk, fysikalisk och mikrobiologiska parametrar har vi sammanfattat en beskrivning, teknisk eller hälsomässiga risker, och en rekommenderad vattenbehandlingsmetod. Saknar du en parameter eller har ytterligare frågor?


Är ett giftigt halvmetalliskt grundämne som oftast kommer från naturliga avlagringar i marken (i jord och berggrund) som förorenar akviferer och brunnar, det kan alltså därför förekomma naturligt i bergborrade brunnar. Förr i tiden användes arsenik i bekämpningsmedel och i konserveringsmedel för trä, användandet i bekämpningsmedel har i stort sett upphört men det finns risk att arsenik förekommer i mark där det tidigare använts.

Vad har arsenik för hälsoeffekter?

Arsenik ökar risken för cancer, både efter tillfällig och längre tids exponering. Exponering av höga halter arsenik under lång tid ökar risken för cancer i huden, lungorna, urinblåsa samt troligen även i njurar och lever. Det kan även orsaka hjärt- och kärlsjukdom, leverskada, kronisk hosta, typ-2 diabetes och hudförändringar.

3-värd och 5-värd arsenik

Arsenik förekommer oftast i två former; 3-värd arsenik och 5-värd arsenik. Båda typerna är skadliga för människor där den 3-värdiga är mer skadlig och svårare att reducera. Man kan med särskilda vattentester utläsa vilka typer och dess halter som förekommer i vattnet. När det är syrebrist i vattnet dominerar 3-värd arsenik och i syrerika, oxiderande miljöer dominerar 5-värd arsenik.

Rekommenderad vattenbehandling

Vi på Vattenreningsgruppen har till skillnad från många av våra konkurrenter metoder för att reducera både 3-värd och 5-värd arsenik, i en och samma filterlösning på bästa sätt. Socialstyrelsen utförde tester med våra filter där reningsmetoder jämfördes för att kontrollera vilken som metod som var effektivast vid reducering av 3-värd och 5-värd arsenik; resultatet visade att vårt filtermaterial ArsenX var effektivare för reducering av båda typer, jämfört med omvänd osmos.

Bild på en dunk vid vattnet som innehåller giftig vätska

Bakterier ◦ Odlingsbara mikroorganismer

En viktig frågeställning är huruvida vattnet är säkert att dricka eller inte. En stor risk i vattnet kan innebära förekomst av mikrobiologiska föroreningar. Sådan vattenförorening kan sprida sjukdomar som även kan ha dödlig utgång.

En förorenad vattentäkt är hälsovådlig att använda utan att vattnet genomgår en säker behandling, detta trots att människor nyttjat vattentäkten under många år utan att bli sjuka. Vattenkvaliteten kan ändra sig mycket snabbt. Förekomsten av bakterier i en brunn beror oftast på att vattnet i brunnen har stått stilla under längre period eller att brunnen inte håller tätt. Det kan bero på inläckage från avloppsbrunnar, infiltrationsanläggningar eller omkringliggande jordbruk. Nyborrade brunnar har oftast förhöjt antal mikroorganismer i vattnet, men brukar minska efter en tids användning.

Du bör kontrollera förekomsten av bakterier om:

  • Om det uppstår plötslig förändring på vattnets utseende, smak eller lukt
  • Du har en brunn som förekommer nära avloppsanläggning
  • En eller flera familjemedlemmar som får oförklarliga magsjukesymptom
  • Du har en brunn på en aktiv eller tidigare aktiv bondgård
  • Efter att en brunn borrats eller reparerats eller på annats sätt utsatts för kontaminering
  • Efter att en dränkbar pump har installerats eller bytts ut
  • Vattentäkten inte testats de senaste tre åren

Olika typer av vattenbakterier

Det finns en uppsjö av olika bakterier som bär på olika sjukdomar. De mikrobiologiska parametrarna som vi tittar främst på när det rör sig om vatten är koliforma bakterier, escherichia coli (E.Coli) och odlingsbara mikroorganismer.

Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor, och indikerar oftast risk för att ytvatten trängt in i brunnen. E.coli bakterier finns i tarmkanalen hos djur och människor. Förekomsten av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller direkt påverkan av att smådjur fallit ner i brunnen.

Rekommenderad vattenbehandling

Om du behöver klorera din brunn, ta kontakt med oss så hjälper vi dig hur du ska gå till väga.

Bild på ett mikroskop som används på ett laboratorium

Är en mineral som förekommer naturligt i dricksvattnet och anses ha en naturligt kariesförebyggande effekt.

Hälsorisker för barn och vuxna

Karies är ett av de vanligaste hälsoproblem som drabbar barn. Det finns oro för fluoriders effekter på hälsan, inklusive problem med tänder, skelett och neurologisk utveckling. Tandfluoros lämnar fläckar eller ränder i emaljen på tanden. Skelettfluoros kan resultera i smärta och skador på ben och i leder.

Halter mellan 0,8-4,0 mg/l anses ha kariesförebyggande effekt. Barn under ½ års ålder bör endast få vatten i begränsad omfattning om halten ligger mellan 1,3-1,5 mg/l, detta då det finns risk för missfärgning av tandemaljen. Om halten är 1,6-4,0 bör det endast ges i begränsad omfattning till barn under 1 ½ års ålder. Är halten 4,1-5,9 bör det endast ges i begränsad omfattning till barn under 7 års ålder. Halter överstigande 6 mg/l anses otjänligt att användas både för matlagning och dryck, detta då det finns risk för osteofluoros (fluorintagning i benvävnaden).

Rekommenderad vattenbehandling

Omvänd osmos är den vanligaste metoden för att reducera fluorider i vattnet och kan med fördel installeras för ett tappställe alternativt för hela huset. Att reducera fluorider på allt vatten är oftast en kostsam lösning, detta då utrustningen oftast kräver förbehandling och efterbehandling av vattnet, samt en lagringstank då omvänd osmos generellt producerar vatten väldigt långsamt. Att installera omvänd osmos för ett tappställe kan därför vara ett enkelt sätt för dig att säkerställa ett hälsosamt vatten till förmånligt pris, nackdelen är dock om du har ett korrosivt vatten som då fortfarande kommer påverka de tekniska delarna i huset.

Bild på en liten flicka som borstar tänderna med fluortandkräm

Förekommer oftast i grunda- eller ytvattenbrunnar som är upprättade i sandiga områden eller områden där jordarter som har otroligt små kornstorlekar (silt), kan också vara vanligt förekommande vid nyborrade brunnar. Grumligt vatten kan orsakas av jorderosion, dagvattenavrinning, avfallsutsläpp, eroderande bäckbankar och algtillväxt. Vattnets grumlighet benämns oftast som turbiditet, värden över 5 FNU är synligt för ögat och då inte särskilt tilltalande. Dimmigt och grumligt vatten är symptom på silt, sediment eller till och med plankton.

Hälsorisker

Om vattnet är grumligt är det i regel inte farligt att dricka även om det kan se otrevligt ut… Du kan få problem med dina VVS-installationer, t.ex. som att toalettflottören sätter igen och krånglar, silarna på blandarna kan sätta igen m.m. Om vattnets utseende förändras drastiskt bör mikrobiologiskt vattenprov utföras för att utesluta bakteriell förekomst.

Rekommenderad vattenbehandling

Filterpatroner eller påsfilter är den vanligaste filterlösningen för denna typ av problem, där dessa kan variera mellan cirka 0,1-250 microns (µm) täthet. En annan lösning kan vara att installera ett backspolande sandfilter, där sand i olika fraktioner fylls i en filtertank och uppnår samma täthet som en filterpatron eller filterpåse, beroende på filtersandens fraktioner och mängd.

Finns naturligt i grundvattnet och kommer vanligtvis in i vatten från berggrunden och jorden runt vattenkällan, vilket sedan löses upp. Det finns många typer av järn, men vi delar oftast upp dom i två kategorier, lättfällt och svårfällt järn. Lättfällt järn uppenbaras i form av röd-bruna partiklar när det järnrika vattnet kommer i kontakt med syre, då det oxideras. Om man häller detta vatten i ett glas kommer partiklarna därefter falla till botten av glaset. Svårfällt järn oxiderar inte lika lätt och smakar väldigt illa.

Mangan förekommer oftast i samma vattenkällor som järn och behandlas ofta på samma sätt. Framhävs genom svarta, grå och bruna partiklar, kan orsaka beläggningar och fläckar på samma sätt som med järn.

Hälsorisker

Järn- och manganrikt vatten kan visserligen se väldigt oestetiskt tilltalande ut, men det utgör ingen hälsorisk. Det kan orsaka stora röda och orangea, svart och grå fläckar i toaletter, dusch och andra hushållsapparater, missfärgningar av kläderna vid tvättning. Vid höga halter av järn kan detta orsaka stora problem med igensättningar av rörledningar, då det blir slambildningar i rören. Järn orsakar ofta även dålig smak och lukt på vattnet, vilket smakar metalliskt, vissa kan uppleva att det smakar blod.

Rekommenderad vattenbehandling

Järn och mangan kan reduceras i ett större avhärdningsfilter, däremot om halterna är så pass höga är risken att det slammar igen men också att natriumhalten som ökar efter jonbytet blir väldigt högt. Om det förekommer svårfällt järn kan någon form av oxidation som hjälper till att få järnet att fälla ut behövas. Ett filter för att reducera järn- och mangan är i dessa fall mycket effektiva. Vi använder oss av ett oxidationsmedel som innehåller cirka 10 gånger mer syre än klor, vilket ger perfekt reningsresultat.

Kalk (”Hårt vatten”)

Hårt vatten och mycket kalk i vattnet visar sig genom vita kalkutfällningar på diskbänken, på porslinet, i kaffebryggaren/tekokaren eller i duschen. Kalkutfällningar sker vanligtvis mest när vatten värms upp och-eller luftas, därför brukar det ske stora kalkutfällningar i värmepannor och varmvattenberedare.

Vad är hårt vatten?

Vattnets hårdhet avgörs av två grundämnen: magnesium och kalcium. Om vattnet innehåller höga halter av dessa, kallas det hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dh), där gränsvärdet ligger på 15 °dH.

Hårdheten klassas enligt nedanstående tabell:

Kalcium + Magnesium (mg/l)Tyska hårdhetsgrader °dHKlassning
0 – 140 – 2,0Mycket mjukt
15 – 352,1 – 4,9Mjukt
36 – 705,0 – 9,8Medelhårt
71 – 1509,9 – 20,9Hårt
> 150> 21Mycket hårt

Är hårt vatten farligt?

Hårt vatten är inte farligt att dricka, däremot kan det skapa problem och slitage av hushållsprodukter, såsom kaffebryggare, diskmaskiner, tvättmaskiner, textil, värmepannor, varmvattenberedare med mera. Detta eftersom att när kalk värms upp sker det kalkutfällning och bildar således beläggningar i och utanpå rören. När du duschar i hårt vatten kan du med känslig hud i vissa fall märka dessa kalkutfällningar, kalken i vattnet lägger sig som en hinna över porerna på huden och täpper till, vilket i sin tur kan leda till klåda och rodnande hud.

Rekommenderad vattenbehandling

Installera ett avhärdningsfilter med återuppladdningsbart filtermaterial är det vanligaste och mest effektiva sättet att reducera kalk på. Filtermaterialet är laddat med positivt laddade joner (natrium) som byter plats med kalcium- och magnesiumjoner i drift. I samband med regenerering av filtermaterialet (spolning och återuppladdning) byter jonerna åter plats där det kalkrika vattnet spolas till avlopp och återuppladdar återigen filtermaterialet med natrium. Kalkfritt vatten löser upp befintligt kalk, dvs. ett avhärdningsfilter rensar rörledningar och varmvattenberedare som har kalkbeläggningar sedan tidigare.

På bilden kan man se att det har bildats kalkbeläggningar, vilket är vanligt förekommande vid hårt vatten

Lågt pH-värde – Surt och aggressivt vatten

Varför smakar vattnet surt?

Ett vatten som smakar surt beror på att pH-värdet är lågt och innehåller då en hög halt av kolsyra(aggressivt)/koldioxid. Kolsyrat vatten förekommer oftast i områden där berg och jord saknar eller har låga halter av kalk.

Aggressivt vatten och kopparrör

När aggressivt vatten passerar genom kopparrör uppstår korrosion, detta eftersom kolsyra innehåller negativa laddade joner medan koppar innehåller positiva laddade joner, vilket leder till ökade metallhalter i vattnet. Aggressivt vatten och kopparrör. Surt och aggressivt vatten kan bilda grön-blåa beläggningar i handfat och toalettstolar.

Vilket är ett tecken på att kopparrören är starkt utsatta, detta då det bildas frätgropar i ledningarna.

Kopparutfällningarna kan även färga vissa hårtyper på människor grönt. Sannolikheten för korrosionsrisken är lägre om pH-värdet ligger runt 8 snarare än 6.5, om vattnet är syrerikt, lägre temperatur på vattnet, vid intermittent strömning samt om vattnets alkalinitet är låg.

Rekommenderad vattenbehandling

Bild på rördelar i koppar som utsatts för korrosion, troligtvis p.g.a. aggressivt vatten

Radon i vatten

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon finns naturligt i berggrunden och tillförs grundvattnet, vilket gör att bergborrade brunnar generellt har högre halter av radon än grävda brunnar.

Ytvattentäkter som vattendrag och sjöar, innehåller oftast inget radon. Radonhalten kan skilja mycket mellan näraliggande brunnar, vilket innebär att grannens brunn inte behöver ha höga halter för att din har det. Därför måste varje brunn mätas för radon.

Vad har radon för hälsoeffekter?

Radon i vatten varken smakar eller luktar och är inte farligt att dricka, däremot att vistas i radonhaltig luft under längre tid kan leda till lungcancer.

När radon sönderfaller fastnar det på dammpartiklar som vi sedan andas in, om man har höga halter radon i vattnet kan risken för hälsoeffekter vara stor vid exempelvis duschning då vi andas in gasen. När radonhaltigt vatten tappas upp eller luftas genom exempelvis tvättning eller diskning avgår även då radonet till inomhusluften.

Rekommenderad vattenbehandling

Radonhalt i dricksvatten >1 000 Bq/ liter bedöms enligt socialstyrelsen som otjänligt och måste behandlas. Genom att installera en radonavskiljare kan du reducera radonhalten upp till 99%, vilket är den effektivaste reningsmetoden för reducering av radon på marknaden. Att reducera radon genom absorption med kol kan också göras, detta är dock inget som vi rekommenderar då det utan regelbundna tester av vattnet är omöjligt att svara på huruvida vattnet är tjänligt eller inte.

Bild på vatten med luftbubblor

Förhöjda salter / konduktivitet

Vad är salter i vatten?

Klorider är en jon som förekommer i allt naturligt vatten, oftast associerad med salter (natriumklorider) där koncentrationen är väldigt hög i havsvatten. Naturligt vatten innehåller större eller mindre mängder salter, beroende på grundvattennivåer (saltpåverkat grundvatten), upplöst berggrund, avloppsvatten, vägsalt, misskötta filter som återuppladdas med salt m.m.

Höga mängder av salt känns oftast igen om halterna överstiger 250 mg/l, ibland smakar det konstigt innan det faktiskt smakar salt om vattnet. Om vattnet har en hög sulfathalt kan natrium förena sig med detta och bilda natriumsulfat som då ger vattnet en bitter smak. Om du misstänker att du har höga salthalter är du välkommen att komma förbi med en flaska vatten, då kan vi mäta konduktiviteten med våra fältinstrument, vilket ger oss en indikation på huruvida den är hög eller inte och om detta bör utredas ytterligare.

Hur påverkar salter i vattnet mitt hem och min hälsa?

Höga halter kan inte bara leda leda till smakförändringar, det kan även uppstå vita beläggningar på föremål som vattnet kommer i kontakt med (duschväggar, glas, handfat osv). Med höga halter av korrosiva salter (bland annat klorider och sulfat) kan leda till korrosionsangrepp i vattenledningar, värmepumpar m.m., som i sin tur kan leda till hälsomässigt skadliga halter av koppar och bly i vattnet.

Höga halter av klorider kan också associeras med höga halter av natrium, vilket kan leda till förhöjt blodtryck, skador på hjärta och artärer; därför bör natriumhalten inte vara för hög.

Rekommenderad vattenbehandling

Omvänd osmos är den vanligaste metoden för att reducera salter i vattnet och kan med fördel installeras för ett tappställe alternativt för hela huset. Att reducera salter på allt vatten är oftast en kostsam lösning, detta då utrustningen oftast kräver förbehandling och efterbehandling av vattnet, samt en lagringstank då omvänd osmos generellt producerar vatten väldigt långsamt. Att installera omvänd osmos för ett tappställe kan därför vara ett enkelt sätt för dig att säkerställa ett gott vatten till förmånligt pris, nackdelen är dock om du har ett korrosivt vatten som då fortfarande kommer påverka de tekniska delarna i huset.

Kan vara svårt att sätta fingret på vad det beror på men föregås oftast av att det förekommer inläckage i brunnen, av vatten som har förhöjda halter av järn, mangan eller humus. Kanske smakar vattnet järnrikt, beskt och tungt eller luktar sumpmark/skog eller sumpgas/ruttna ägg. Ibland kan det vara endast kall- eller varmvattnet som luktar, och ibland bägge delar…

Vattnet luktar svavelväte/ruttna ägg

Svavelväte bildas i syrefattiga förhållanden när bakterier bryter ner organiskt material som som löses upp i grundvattnet; är en giftig gas som vid förekomst i dricksvatten inte påverkar oss människor negativt då halterna oftast är otroligt låga (även om det luktar väldigt illa). Svavelväte känns oftast igen på lukten och beskrivs ha en lukt som påminner om ruttna ägg, det kan även påverka smaken på vattnet och få det att smaka bittert.

Rekommenderad vattenbehandling

För att veta hur vattnet skall behandlas på bästa sätt måste man först ta reda på vad det är för typ av lukt och smak och vad den beror på. Många gånger kan lukt och smak reduceras genom att filtrera vattnet genom kol och ta upp dessa ämnen genom absorption. Problemet är dock att om halterna av det man vill absorbera väldigt höga kommer kolet att förbrukas väldigt fort. När man fastslagit orsaken kan man först då bestämma vilken typ av filterlösning som behövs… Det kan handla om filtrering, absorption eller avluftning av vattnet.

Är ett radioaktivt grundämne som förekommer naturligt i stenar (särskilt i vissa graniter och pegmatiter), jord, vatten och luft, det finns platser runtom i världen där uran är utbrett i berggrunden.

Hälsorisker

Uran är giftigt och påverkar människans njurar negativt, vilket kan leda till inflammation och förändringar i urinens sammansättning. Långvarig exponering av denna tungmetall kan leda till cancer eftersom den sönderfaller till andra radioaktiva ämnen, såsom radium. Det är dock dess kemiska egenskaper som är oroväckande och inte dess radioaktivitet, detta då uran transporteras genom blodomloppet och lagras sedan i njurarna.

Rekommenderad vattenbehandling

De vanligaste metoderna för att reducera uran är genom jonbyte och omvänd osmos. Eftersom att uran endast intas genom förtäring är det inte nödvändigt att installera en utrustning på allt vatten, således kan en omvänd osmos för ett tappställe installeras i exempelvis köket. Om vattnet ska kunna drickas på alla tappställen kan istället jonbyte användas, där man genom ett filter med återuppladdningsbart filtermaterial installerar ett uranfilter på inkommande vatten. Med hjälp av salttabletter regenereras filtermaterialet och kloridhalten ökar i proportion till mängden uran som finns i vattnet.

Bild på gammal plåtcylinder i vattnet

Några vanliga frågor vi brukar få rörande vattenproblem och provtagning

Livsmedelsverket rekommenderar att testa ditt vatten vart tredje år, eller en gång per år om det finns småbarn i hushållet.

Kontrollera vattnet om vattenkvaliteten ändras drastiskt, om någon familjemedlem plötsligt får oförklarliga magsjukesymptom eller du bara är allmänt orolig över vattenkvaliteten.

Vi rekommenderar att göra en övergripande kontroll av vattnet om du inte har gjort det förut, VRG-paketet som vi säljer är en samling av diverse parametrar, som innefattar en kemisk-, mikrobiologisk del, tungmetaller och radon… Är det däremot endast specifika delar du vill testa går det självklart alldeles utmärkt att göra endast det. Du kan alltid kontakta oss och fråga om du är osäker.

Var du ska ta vattenprovet från beror på vad syftet med din vattenanalys är. Om du inte har tagit vattenprov förut rekommenderar vi att du tar på råvattnet, dvs. helt utan filterpatroner eller andra eventuella vattenbehandlingsutrustningar inkopplade. Vill du däremot kontrollera eventuell vattenbehandlingsutrustnings funktion, då kan du ta vattenprovet efter denna utrustning.

Livsmedelsverket rekommenderar konsumenter att köpa vattenprover från ett ackrediterat vattenlaboratorium eller från en part som levererar vattenprover från ett sådant laboratorium. Detta för att säkerställa att vattnet analyseras på rätt sätt, med rätt mätmetoder och av kompetent utbildad personal med rätt behörigheter. Leta efter företag som har ackrediterats av SWEDAC, på SWEDAC’s hemsida kan man söka efter företag som innehar ackreditering, det går även att se vilka typer som företaget innehar ackreditering för.

Vi köper alla våra vattenprover från Eurofins, och säljer dessa till självkostnadspriser, önskar du köpa ett vattenprov av oss är du välkommen att kontakta oss alternativt gå till ”Beställ vattenprov”, eller klicka här för att komma dit. Eurofins är ett av de största laboratorium i hela världen och utför alla möjliga tänkbara prover.

När vi skriver offerter är det viktigt att analysrapporten är utförd av ett ackrediterat vattenlaboratorium och att den inte är äldre än 2 år. Detta för att vi ska vara säkra på att vattenprovet är analyserat på rätt sätt, med rätt mätmetoder och av kompetent utbildad personal med rätt behörigheter. Även på grund av att vattenkvaliteten kan förändras med tiden, är provet äldre än 2 år finns det risk att analysen inte motsvarar den aktuella kvaliteten på vattnet. Då vi lämnar funktionsgarantier och renvattengarantier är det därför viktigt att analysen överensstämmer med den faktiska vattenkvaliteten.

Alltså… Om du har en analysrapport utfärdat av ett ackrediterat laboratorium, som inte är äldre än 2 år, då kan vi självklart använda denna som underlag till en eventuell offert. Om den inte uppfyller kriterierna kan vi självklart hjälpa till att ta fram ett lämpligt vattenprov till självkostnadspris.

Vi hjälper dig med ditt vattenproblem

Vi har över 30 års erfarenhet av diverse vattenproblem, vi har filterlösningar till just dina problem. Skicka din analysrapport till oss så hjälper vi dig att tolka den och lämnar förslag på åtgärd för att du ska få ett perfekt vatten!