Radon i dricksvatten

Orsaker till radon i dricksvatten

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när radium sönderfaller, och radium finns i sin tur i uran. Denna gas kan lätt lösa sig i vatten och därmed förekomma i dricksvatten, särskilt i områden med uranrik berggrund. Bergborrade brunnar löper högre risk att innehålla förhöjda halter av radon jämfört med grävda brunnar eller ytvattentäkter.

Hälsorisker

Den största faran med radon i dricksvatten är att radonet övergår till luften när vattnet används, till exempel vid duschning eller matlagning. Inandning av radon och dess sönderfallsprodukter kan öka risken för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsakar cirka 500 fall av lungcancer per år i Sverige, och risken är särskilt hög för rökare.

Gränsvärden och riktlinjer

Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer klassas dricksvatten med radonhalter över 100 Bq/l som ”tjänligt med anmärkning” och över 1 000 Bq/l som ”otjänligt”. För att minimera riskerna bör radonhalten i inomhusluften inte överstiga 200 Bq/m³​​.

Åtgärder för att minska radonhalten

  1. Mätning: Det första steget är att mäta radonhalten i dricksvatten och inomhusluft. Vattenprover kan skickas till laboratorier för analys, och inomhusluften kan mätas med hjälp av radonpuckar under vintermånaderna när ventilationen är lägre.
  2. Luftning och filtrering: För att reducera radon i dricksvatten kan man använda luftningssystem som radonavskiljare eller kolfilter. Dessa system hjälper till att ventilera bort radongasen från vattnet innan det används i hushållet​​.
  3. Efterkontroll: Efter installation av avskiljare eller filter bör man göra uppföljande mätningar för att säkerställa att radonhalten har minskat till acceptabla nivåer​.
  4. Ventilation: För att minska radonhalten i inomhusluft är det viktigt att förbättra ventilationen, särskilt i källare och andra utrymmen där radon kan samlas.

Rekommendationer

Om du använder egen brunn rekommenderas det att regelbundet kontrollera radonhalten i både vatten och inomhusluft. Om radonhalten överstiger riktvärdena bör åtgärder vidtas för att säkerställa att vattnet och luften är säkra för daglig användning​.

För mer detaljerad information om mätning och åtgärder kan du besöka Strålsäkerhetsmyndighetens och Livsmedelsverkets webbplatser.